Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obecný úrad)

Mgr. Zuzana Štepigová

Pokladňa , daňové poplatky (komunálny odpad, daň za psa, daň z nehnuteľnosti) - Obecný úrad

Ing. Oľga Štollmannová

Hlavná kontolórka obce - Obecný úrad
Telefón: 045/5394212
Fax: 045/5394237