Voľby do NR SR

E-mailová adresa pre Žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 pre občana  s trvalým pobytom na území obce - sekretariat@zvolenskaslatina.sk

Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR a volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9.8.2023) Ministerstvo vnútra SR  o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe (16.16 kB)

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR

http://www.minv.sk/?nr23-posta

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (14.47 kB)

E-mailová adresa pre doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – sekretariat@zvolenskaslatina.sk

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (299.46 kB)