Energetické okienko

Zo stretnutia o energetickej autonómii regiónu Poľana

TLAČOVÁ SPRÁVA

Ponická Huta, 15.8.2014 Priatelia Zeme-CEPA vo štvrtok 14. augusta 2014 v kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke privítali predstaviteľov samospráv regiónu Poľana na stretnutí o rozvoji energetickej sebestačnosti regiónu. Uzavreli tým ďalšiu dvojročnú kapitolu svojich aktivít v regióne. Na stretnití predstavili aj nový on-line program na komunálne energetické plánovanie. Tento program umožní samosprávam vo vlastnej réžii archivovať, spracovávať a aktualizovať všetky dôležité energetické údaje, počítať potenciál úspor tepla a elektriny, sledovať vývoj lokálnej energetiky a podľa toho pružne upravovať vlastné energetické zámery.

Stretnutie odštartoval Juraj Mesík, ktorý upozornil na akútnu potrebu správnej a razantnej adaptácie vidieckych samospráv na prehlbujúcu sa ekonomickú, energetickú a klimatickú krízu. Zdôraznil, že rastúcu globálnu nestabilitu nemožno preklenúť bez vysokej miery lokálnej energetickej autonómie, a tú nemožno dosiahnuť živelne.

Juraj Zamkovský, ktorý vedie program inteligentnej energetiky na Poľane, potom predstavili samosprávam koncept inteligentnej energetiky. Je založený na zvyšovaní energetickej sebestačnosti obcí, miest a regiónov, miestnej kontrole energetiky a citlivej regulácii využívania lokálnych prírodných a energetických zdrojov. Zdôraznili význam energetických priorít v poradí: úspory (znižovanie konečnej spotreby energie) – zvyšovanie efektivity – využívanie obnoviteľných nefosílnych zdrojov.

Riaditeľka legislatívneho odboru Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Kvetoslava Šoltésová upozornila na význam presných a aktuálnych informácií o spotrebe tepla, elektriny a palív na úrovni obcí. Naznačila trend sprísňovania legislatívy upravujúcej hodpodárenie s energiou, zvyšovanie náročnosti energetických kritérií podmieňujúcich prístup samospráv k podpore projektov z verejných fondov a oboznámila účastníkov s aktuálnym stavom prípravy Operačného programu životné prostredie financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorý bude jedným z hlavných nástrojov podpory energetických projektov do roku 2020.

Na jej prednášku nadviazal Roman Havlíček zo Zelenej koalície mimovládnych organizácií, ktorý prítomných účastníkov informoval o očakávaných formách podpory projektov aj prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka.

Juraj Zamkovský samosprávam predstavil dosiahnuté výsledky Priateľov Zeme-CEPA v oblasti energetického plánovania, tvorby kapacít pre rozvoj koordinovanej regionálnej inteligentnej energetiky, energetického poradenstva, vzdelávania a osvety. Vo všetkých oblastiach konkretizoval ponuku k spolupráci so samosprávami v ďalších rokoch. Informoval aj o spôsobe využitia energetických údajov, ktoré jeho spolupracovníci zhromažďovali v uplynulých mesiacoch počas rozsiahleho terénneho prieskumu v regióne Poľana.

Dobomil Galvánek a Pavol Polák predstavili zaujímavé výsledky štúdie zameranej na kvantifikáciu biomasy na udržateľné energetické využitie v katastri Poník a návrh na citlivé využívanie tzv. bielych plôch (pôvodne lúk a pasienkov, ktoré sú dnes často zarastené náletovými drevinami). Peter Baláž potom predstavil závery ďalšej štúdie pripravenej osobitne pre Poniky – stratégie dlhodobej adaptácie lesných porastov na zmenu klímy. Na základe súčasného stavu lesov a predpokladaného klimatického scenára boli lesy v katastri Poník kategorizované do troch stupňov ohrozenosti (pričom v treťom – najvyššom – stupni ohrozenosti sa nachádza najväčšia časť lesov). Podľa stupňa ohrozenosti bol vypracovaný návrh adaptačných opatrení pre jednotlivé lesné porasty. Obe štúdie sú pilotné a sú k voľne dispozícii.

Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 50 zástupcov samospráv, absolventov vzdelávacieho cyklu o inteligentnej energetike, spolupracovníkov a zástupcov partnerských organizácií Priateľov Zeme.

Fotodokumentácia zo stretnutia a prezentácie na stiahnutie vo formáte pdf sú k dispozícii na webstránkach http://www.priateliazeme.sk/cepa

Kontakt:


Región pod Poľanou bude pripravený využívať nové eurofondy na energetické projekty

TLAČOVÁ SPRÁVA

Ponická Huta, 21.5.2014 – Priatelia Zeme–CEPA pripravujú nové energetické koncepcie pre štyri mikroregióny okolo Poľany. Dokončiť by ich mali počas leta. Spolu 43 vidieckych obcí a dve mestá tak získajú dokumenty, ktoré budú potrebné pri čerpaní eurofondov v novom sedemročnom rozpočtovom období EÚ na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov.

„Chceme, aby energetické koncepcie boli kvalitné a aby sa dali ľahko a pravidelne aktualizovať, pretože údaje o spotrebe palív, energie a využívaní miestnych zdrojov sa dynamicky menia,“ tvrdí programový riaditeľ organizácie Juraj Zamkovský. „Dolaďujeme ešte detaily v metodike a začíname programovať výpočty tak, aby si obce odteraz mohli samostatne raz za rok alebo dva roky dopĺňať východiskové údaje a mať tak neustále aktuálny obraz nielen o vlastnej energetickej spotrebe a potenciáli úspor, ale aj o prioritách a vývoji vlastnej energetiky. Lokálna energetika sa stáva kľúčovým odvetvím, od ktorého bude závisieť budúca prosperita vidieka. Samosprávy, ktoré to včas pochopia a začnú vlastnú energetiku inteligentne riadiť, budú vo výhode. Tie ostatné čakajú problémy a nezdravá závislosť od externých dodávateľov,“ dodáva Zamkovský.

Aj prístup k podpore energetických projektov z väčšiny verejných prostriedkov bude podmienený vypracovanými energetickými koncepciami. Štát aj EÚ sa tým snaží zabezpečiť, aby boli podporené iba tie zámery, ktoré sú v súlade s národnými prioritami a zároveň majú strategický význam pre obce, mestá a regióny.

O význame koncepčnej práce v oblasti lokálnej energetiky sa predstavitelia regiónu Poľana mohli presvedčiť aj na nedávnej exkurzii v rakúskom mestečku Bruck an der Leitha, ktoré smeruje k energetickej nezávislosti v produkcii elektriny, tepla a postupne aj pohonných hmôt. „Energetická sebestačnosť je predpoklad stability miestnej ekonomiky, a nedá sa dosiahnuť živelne,“ potvrdil počas exkurzie energetický expert združenia Energiepark Bruck/Leitha Karol Galek, ktorý účastníkov sprevádzal pri prehliadke viacerých energetických projektov.

Príprava koncepcií, exkurzia a množstvo ďalších energetických služieb pre samosprávy pod Poľanou sú súčasťou rozsiahleho energetického programu, ktorý realizujú Priatelia Zeme-CEPA aj vďaka finančnej podpore Medzinárodného višegrádskeho fondu a Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Kontakt: Juraj Zamkovský, tel.: 0908 902 257, 0908 902 257

e-mail: zamkovsky@priateliazeme.sk


Okienko č. 6

Na čo nezabudnite pri zatepľovaní vášho domu:

Zateplenie domu je dlhodobá investícia a musíte ju riešiť komplexne. Keď nemáte dosť peňazí na celú investíciu naraz, radšej zateplenie vhodne rozdeľte na niekoľko postupných krokov, ako by ste sa mali uponáhľať a zabudovať do domu trvalé chyby. Napríklad, pri starších budovách s nevyužívanou povalou je najlepšie najprv dobre zatepliť strop a až neskôr riešiť nákladnú výmenu okien a zateplenie obvodových múrov alebo podlahy. Je to často najlacnejší a zároveň najúčinnejší postup.

Každá budova je iná. Bez dôslednej obhliadky a tepelno-technického posúdenia sa nedá vopred povedať, aký druh a hrúbka tepelnej izolácie sú najvhodnejšie. Neopakujte automaticky spôsob zateplenia po susedovi a nenechajte sa presviedčať obchodníkom, ktorý potrebuje rýchlo predať svoje produkty.

Zateplenie prispôsobte optimálnej prevádzke budovy. Zvážte, ako bude budova reálne využívaná v budúcnosti. Napríklad, veľké domy obývané dvoma ľuďmi s minimálnymi príjmami nemá význam zatepľovať celé. Ak neviete, ako bude objekt využívaný, počkajte so zateplením. Snažte sa najprv vytvoriť také podmienky, ktoré zabezpečia čo najintenzívnejšiu prevádzku objektov, do ktorých budete investovať. Dom treba rekonštruovať radšej komplexne a zásadne (napríklad pri generačnej výmene raz za 20 až 30 rokov), ako neustále robiť čiastkové vylepšenia. Preto si každú rekonštrukciu vopred dobre premyslite a naplánujte!

Zateplenie domu vždy riešte súbežne so znižovaním vlhkosti podláh a stien. Platí zásada, že najprv treba odstrániť príčiny vlhnutia fasádnych múrov, až potom ich zatepľovať. Na odstránenie alebo zníženie vlhkosti v murive sa dajú použiť hydroizolačné chemické injektáže, stavba sa môže „podrezať“ a medzi múry a základy sa vloží dodatočná hydroizolácia alebo sa nechá prevetrávať päta muriva (od základov po terén) v podlahách aj v exteriéri v kombinácii s funkčnou drenážou. Ale vôbec nie je jedno, ktorý spôsob sa kde použije!

Nezatepľujte zvnútra. Dodatočnú tepelnú izoláciu starších objektov alebo bytov je treba vždy klásť z vonkajšej strany obvodových múrov. Inak sa vodná para z interiéru bude zrážať za vnútornou izoláciou a steny začnú plesnivieť. Tepelná izolácia prestane plniť svoju funkciu a stane sa zdrojom nepríjemných problémov.

Radšej dajte viac izolácie ako menej. Zateplenie je náročná celoživotná investícia a šetrenie na izolácii je šetrením na tom najnesprávnejšom mieste. Nezabúdajte, že dobrá izolácia a kvalitné okná a dvere = menšie úniky tepla = lacnejšia prevádzka = menej práce okolo kúrenia = väčšia tepelná pohoda a zdravšie hygienické podmienky. Už od roku 2015 budú pre nové a rekonštruované budovy platiť oveľa prísnejšie kritériá ako dnes a od roku 2020 budú musieť nové budovy spĺňať tepelnotechnické parametre domov s takmer nulovou spotrebou energie.

Izolácia musí byť celistvá (od podlahy k streche) a nesmie v konštrukcii zanechávať tepelné mosty.Tepelné mosty sú miesta v stavebných konštrukciách s oslabenou tepelnou izoláciou, v ktorých dochádza k zvýšenému trvalému prechodu tepla. Veľmi často vznikajú pri nesprávnom zateplení vonkajších ostení okien a dverí, v soklovej časti, v rohoch miestností, na nadookenných prekladoch a v stavebných detailoch, v ktorých sa tepelná izolácia prerušila, oslabila, nadpájala alebo celkom chýba.

Zatepľovací systém prispôsobte druhu a vlhkosti muriva. Kontaktné zatepľovacie systémy (KZS) sa skladajú z vrstiev, ktoré sa nanášajú celoplošne: spojovacia vrstva (lepiaca malta, neaplikuje sa celoplošne), tepelnoizolačná vrstva (expandovaný polystyrén EPS, minerálna vlna a podobne), výstužná vrstva s mriežkou a povrchová vrstva (nátery). KZS je vhodné riešenie najmä pre nové domy a staršie domy s nízkou vlhkosťou muriva. V určitých prípadoch je vhodný aj na mierne vlhké alebo dosušované murivo, ale potom musí byť celej skladbe smerom von difúzne otvorený (nielen omietka a izolácia, ale aj všetky použité lepidlá a penetračné nátery). Na staršie murivo je vhodnejší prevetrávaný zatepľovací systém (PZS). Tepelná izolácia (napríklad minerálna, ovčia alebo konopná vlna) sa v nich pripevní na fasádu nasucho do roštu, prekryje sa difúznou fóliou a na rošt sa pripevní vonkajší obklad. Tepelná izolácia je od vonkajšej vrstvy oddelená vzduchovou medzerou, ktorá umožňuje účinný odvod vodných pár z obvodových stien prenikajúcich zvnútra do fasády. Tým zabraňuje degradácii tepelnoizolačných vlastností izolácie.

V oboch prípadoch je dôležité odstrániť všetky možné tepelné mosty: v KZS je treba kotvy držiace izoláciu do nej zapustiť a prekryť izoláciou; v PZS je treba klásť izoláciu do roštov v dvoch navzájom kolmých vrstvách.

Pozor na správnu tepelnú izoláciu päty muriva! Tepelná izolácia vonkajších múrov medzi základmi a vonkajším terénom je jedno z najháklivejších miest pri zatepľovaní domov. Pri nesprávnom postupe vznikajú v soklovej časti obvodových stien výrazné tepelné mosty a tieto steny pri podlahe vlhnú a vytvárajú sa na nich nebezpečné plesne. Tento druh vlhnutia nie je spôsobený prienikom vody zo zeme do múrov, ale zrážaním vzdušnej vlhkosti na povrchu ochladzovaných stien počas vykurovacej sezóny. Nedá sa odstrániť hydroizoláciou, ale iba správnou tepelnou izoláciou a vetraním. (Pri starších domoch je však často treba súčasne riešiť aj vzlínajúcu zemnú vlhkosť v kombinácii so zateplením päty muriva, pretože múry nie sú od základov oddelené hydroizoláciou.)

Nové vonkajšie okná a dvere predsaďte na úroveň vonkajšej tepelnej izolácie. Dokonale tým predídete vzniku akýchkoľvek tepelných mostov v ostení. Je to optimálne (ale nie tradičné) riešenie najlepšie použiteľné pri novostavbách alebo vtedy, ak súčasne s výmenou starých okien a dverí za nové zatepľujete aj obvodové steny. Ak nemáte peniaze na obe veci naraz, môžete najprv zatepliť obvodové steny a počkať s výmenou okien. Ale poraďte sa vopred s odborníkom, ako postupovať. Nenechajte to na murára ani dodávateľa okien, pretože ich záujmom je urobiť prácu čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. Ak chcete najprv osadiť nové okná, musíte ich osadiť do rámu z tepelnoizolačných dosiek. V opačnom prípade nové okná nebudú po zateplení obvodových stien osadené na úrovni tepelnej izolácie. Ešte aj dnes sa okná a dvere bežne osádzajú do muriva a preto pozdĺž okenných rámov na osteniach často vznikajú tepelné mosty. Ďalšou častou chybou pri klasickom osádzaní okien je osadený plechový parapet na murive, pod ktorý majster iba nastrieka purpenu. Aby na tomto mieste nevznikol tepelný most, je treba osekať murivo tak, aby sa tam zmestila dostatočne hrubá tepelná izolácia.

Vodorovnú hydroizoláciu podlahy dôsledne napojte na hydroizoláciu pod múrmi. Ak to nejde, skombinujte iné vhodné opatrenia tak, aby napríklad voda z vodotesnej podlahy v starom objekte nevytláčala zemnú vlhkosť do neizolovaných múrov. Ak taký objekt nemá problém so spodnou vodou, výborným riešením je nahradenie pôvodného betónu v podlahe dostatočnou hrúbkou penového skla uloženého do geotextílie. Penové sklo znemožní vzlínanie vlhkosti a má zároveň vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Ak podlahy nezateplíte, môžete vytvoriť okolo obvodových stien vzduchové prevetrávané kanáliky a napojiť ich na nevyužívaný komínový prieduch. Tak zabezpečíte trvalé vysušovanie päty muriva z vnútornej strany. Nezateplené podlahy vám ale nepriaznivo ovplyvnia tepelnú pohodu v miestnosti.

Nie je materiál ako materiál. Pri rekonštrukcii starého domu sa neuspokojte iba so zaplátaním jeho poškodených alebo nefunkčných častí, ale snažte sa súčasne trvalo zvýšiť komfort bývania a zabezpečiť zdravé a príjemné vnútorné prostredie. Preto je oveľa lepšie siahnuť po prírodných izolačných materiáloch (slama, celulóza, konopa, korok, drevovláknité izolácie a podobne) ako používať umelé materiály (napr. polystyrén). Izolácie z prírodných materiálov majú oproti umelým aj podstatne menej „zabudovanej“ energie (potrebnej na získanie suroviny, ich výrobu a dopravu), dajú sa recyklovať a ich životný cyklus je šetrnejší k prostrediu.

Hľadajte vhodné nízkonákladové a svojpomocné riešenia! Napríklad, strop starého objektu môžete lacno, rýchlo a kvalitne zatepliť slamenými balíkmi alebo hrubou vrstvou sena. Ak má byť takéto riešenie dlhodobé, musíte pod izoláciu dôsledne položiť parozábranu, čo najviac zabezpečiť slamu proti hlodavcom (napríklad dostatočným zhutnením balíkov alebo vysušenou levanduľou, ktorá myši odpudzuje) a skontrolovať strešnú krytinu, aby neprepúšťala na žiadnu časť takto zaizolovanej povaly vodu ani počas silných búrok. Kedykoľvek v budúcnosti môžete poškodenú izoláciu vymeniť za novú a starú jednoducho skompostovať.

Podrobnejšie informácie o zásadách pri zatepľovaní aj s ilustráciami nájdete v osobitnom letáku Priateľov Zeme-CEPA alebo si ich stiahnite z Energoportálu na adrese:http://www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/images/publikacie/letak_usporyB.pdf.

Kontakt: Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA, Námestie Pod krížom 65 na Ponickej Hute, tel. 048/ 419 37 18, 048/ 419 37 18 , email: zamkovsky@priateliazeme.sk.


Okienko č. 5

21. FEBRUÁRA ZAČÍNA ĎALŠÍ KURZ O INTELIGENTNEJ ENERGETIKE!

Kurz je určený zástupcom samospráv a občianskych organizácií, aktívnym občanom a študentom so záujmom o znižovanie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v regióne Poľana, ktorý je cieľovou oblasťou Priateľov Zeme-CEPA.

Piaty turnus kurzu začne už 21. februára 2014 (piatok) poobede pravdepodobne v obci Poniky. Presné miesto a čas ešte upresníme. Kurz bude trvať 5 týždňov (vždy v piatok poobede).

Cieľom kurzu je rozšíriť vzdelanie o perspektívach rozumnej a výhodnej regionálnej energetiky, možnostiach lokálnej energetickej nezávislosti a súvislostiach medzi energetikou, ekonomikou, klímou a prostredím. Z aktívnych absolventov predchádzajúcich turnusov vznikla skupina na podporu inteligentnej energetiky v regióne Poľana a táto skupina sa bude dopĺňať o ďalších záujemcov, ktorí absolvujú kurz.

Kurz kombinuje prednášky, individuálne štúdium prostredníctvom internetu a exkurzie na miesta dobrej praxe. Témy sú rozdelené do 4 blokov. Každý blok začne prednáškami, na ktoré nadviaže individuálne štúdium a komunikácia s lektormi prostredníctvom internetovej platformy Moodle.

Prvý blok je zameraný na globálne súvislosti – zmenu klímy, ropný zlom a ich dôsledky na rozvoj, ekonomiku a poľnohospodárstvo. Účastníci získajú prehľad o tom, ako ceny a prístup k energii predurčujú životnú úroveň v regiónoch, ktoré si nevedia usmerňovať a riadiť vlastnú energetiku.

Druhý blok sa sústredí na energetickú sebestačnosť vidieckych regiónov, jej význam, kolobeh peňazí v regióne a možnosti energetickej autonómie regiónu Poľana. Tretí blok bude o úsporách energie a palív na úrovni obcí a budov s dôrazom na energeticky úsporné a pasívne domy. V štvrtom bloku sa pozornosť upriami na rozumné využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov energie (najmä biomasy a slnečnej energie).

Každý účastník, ktorý sa zúčastní prednášok a zvládne testy, dostane v závere kurzu certifikát. Účasť na kurze je bezplatná, záujemcovia o účasť sa ale musia čím skôr zaregistrovať, pretože počet účastníkov je obmedzený.

Ak máte záujem zúčastniť sa kurzu, kontaktujte Petra Cocha (0911 644 899, 0911 644 899 ), Katarínu Durovú (0948 525 037), Juraja Zamkovského (0908 902 257, 0908 902 257 ) alebo nám pošlite e-mail na adresu klima@priateliazeme.sk.

Pozývací leták si môžete stiahnuť na adrese:  http://www.priateliazeme.sk/cepa/sk/informacie/pripravovane-akcie/852

Vzdelávanie o udržateľnej energetike na vidieku je súčasť projektu Priateľov Zeme-CEPA Od závislosti k sebestačnosti: k inteligentnej energetike na Poľane.

kurz 5-1 autor: priatelia zeme

kurz 2autor: priatelia zeme

kurz 3autor: priatelia zeme

kurz 4autor: priatelia zeme


Okienko č. 4

Ako ušetriť energiu bez nákladov

Nemalú časť energie (a peňazí) doma aj na pracoviskách môžete ušetriť jednoducho, rýchlo, a buď bez toho, aby ste minuli čo i len jediný cent, alebo iba s minimálnymi nákladmi. Inteligentný človek urobí takéto opatrenia hneď a dôsledne.

V minulom čísle Energetického okienka sme sa venovali správnemu kúreniu drevom. Dnes prinášame niektoré ďalšie užitočné odporúčania.

Neprekurujte miestnosti

Dodržiavajte odporúčané teploty v obytných a pracovných priestoroch. Znížte a regulujte teplotu v menej využívaných miestnostiach, v noci a v čase obmedzenej prevádzky. Skontrolujte, či na všetkých radiátoroch fungujú ventily a ak nie, odvzdušnite ich. Ak nebudú fungovať ani potom, musíte ich vymeniť za nové. Ak máte termostatickú reguláciu, overte si, či máte na termostatoch správne nastavenú teplotu a či správne fungujú radiátory.

Teplo, za ktoré platíte, využite efektívne

Odrazivé fólie za radiátormi môžu priniesť výrazné úspory tepla, najmä v starších alebo nedostatočne izolovaných budovách. Ak máte na oknách závesy alebo žalúzie, dbajte na to, aby ste ich správne používali. Presvedčte sa, či teplé radiátory nie sú zakryté šatami alebo clonené záclonami, závesmi, skrinkami alebo rôznymi mriežkami. Ak áno, odstráňte pokiaľ možno všetky prekážky tak, aby okolo radiátorov mohol čo najlepšie voľne prúdiť vzduch. Rozvody tepla v chladnejších priestoroch domu správne zaizolujte.

V zime vetrajte krátko a intenzívne

V mnohých domácnostiach, školách a úradoch ľudia regulujú teplotu v prekurovaných miestnostiach dlho otvorenými oknami. Je to bežný príklad zbytočného a drahého plytvania energiou.

Neplytvajte teplou vodou

Máte rozvody teplej vody všade dobre izolované? Nekvapkajú kohútiky? 10 kvapiek za minútu znamená viac než 2 tisíc litrov za rok! Ak kvapká teplá voda, zaplatíte zbytočne aj za jej ohrev.

Svieťte s rozumom

Využite maximálne denné svetlo a ak netreba, nesvieťte počas dňa. Dbajte na to, aby ste mali okná a kryty na svietidlách čisté. Využívate úsporné svetelné zdroje? Neexistujú lacnejšie, výkonnejšie a zároveň úspornejšie? Umožňujú vám vypínače obmedziť umelé osvetlenie iba na tie časti miestností, kde nie je dostatočné denné svetlo? Sú vaše svetelné zdroje správne rozmiestnené? Ak plánujete rekonštrukciu domu, zahrňte do nej aj zlepšenie osvetlenia. Vyžiada si síce to investície, ale v tejto fáze si dobre premyslite, čo a ako zmeniť.

Vypínajte spotrebiče z pohotovostného režimu (stand-by)

Funkcia stand-by umožňuje vypnúť spotrebič diaľkovým ovládaním, keď je pripojený na sieť. Režim stand-by obyčajne prezrádza svit LED indikátora na spotrebiči. Aj keď okamžitý príkon v tomto režime je malý (0,5 – 8 W), jeho podiel na celkovej spotrebe energie spotrebiča môže byť 5 až 20 percent!

Pozor na chladničku

Čím je chladnička na teplejšom mieste, tým viac energie spotrebuje. Zabezpečte, aby na ňu priamo nesvietilo slnko, nesálal sporák a aby sa nestala odkladacím priestorom na ohriaty riad alebo teplé pokrmy a nápoje. Mala by sa otvárať čo najmenej a na čo najkratší čas a dvere by mali byť dokonale izolované. Zadná časť s mriežkou od steny nesmie byť zakrytá a mala by umožňovať čo najlepšie prúdenie vzduchu.

Podrobnejšie informácie o správnom kúrení aj s ilustráciami nájdete v osobitnom letáku Priateľov Zeme-CEPA alebo si ich stiahnite z Energoportálu na adrese:http://www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/images/dokumenty/kurenie_letak_web.pdf.

Kontakt: Juraj  Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA, námestie Pod krížom 65 na Ponickej Hute, tel. 048/ 419 37 18, email: zamkovsky@priateliazeme.sk.


Okienko č. 3

Ako správne kúriť drevom? Oplatí sa vedieť!

Väčšina domácností v obciach pod Poľanou si vyrába teplo individuálne spaľovaním dreva. Je to bežný a dnes najlacnejší spôsob vykurovania domov. Lenže priemerná spotreba dreva na domácnosť je obrovská, oveľa väčšia, ako by mohla a mala byť. Prečo?

Predovšetkým, väčšina domov nie je zateplená a ich vykurovacie systémy nie sú dosť účinné. Aby sa tak stalo, museli by ľudia investovať značné prostriedky, a tie často nemajú. Ale aj keby neinvestovali ani cent, môžu ušetriť veľa dreva a pritom dosiahnuť vo svojich domoch takú istú tepelnú pohodu, ako doteraz. Navyše, nižšia potreba palivového dreva by im ušetrila aj veľa času a práce s jeho prípravou a tiež priestor na jeho skladovanie. Ako?

Odpoveď je jednoduchá: treba správne kúriť! Nie je to nič zložité, ale musíte poznať niekoľko dôležitých zásad a dodržiavať ich.

Zásada číslo jedna: Kúrte iba suchým a kvalitným drevom!

Drevo by malo schnúť na prevetrávanom mieste aspoň dva roky. Pol roka ani rok nestačí. Vlhkosť je najdôležitejši parameter palivového dreva. Čerstvo spílené drevo obsahuje 50 až 60 % vody. Čím viac vody drevo obsahuje, tým viac energie pri horení sa spotrebuje na jej odparenie a tým menej energie sa premení na využiteľné teplo. Vysušené drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie ako čerstvé. Ak schne dva roky, jeho vlhkosť klesne pod 20 %.

Nekúrte natieraným, impregnovaným drevom ani drevotrieskou, lebo ich splodiny poškodzujú životné prostredie aj ohniská, dymovody a komíny, sú jedovaté a popol z nich nebudete môcť použiť v záhradách ako hnojivo!

Pri správnom horení a vlhkosti dreva ostáva ohnisko nezačmudené a unikajúci dym z komína nie je takmer vôbec vidieť. Toto je aj dobrý a jednoduchý ukazovateľ správneho kúrenia. Všade, kde z komína uniká čierny alebo farebný dym, sa buď nekúri správne alebo sa nekúri vhodným palivom.

Zásada číslo dva: Správne založte oheň v peci

Pri zakladaní ohňa v peci alebo krbe sa drevo najlepšie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká vzduch zo všetkých strán a keď horí zhora dole. Preto najprv naložte do ohniska hrubšie klátiky z tvrdého dreva, na ne dajte niekoľko tenších polienok alebo triesok (ideálne z mäkkého dreva) a medzi ne vložte pevný voskový podpaľovač alebo niekoľko prúžkov kartónu. Od podpaľovača alebo kartóna sa ľahko zapália triesky a od nich sa ľahko chytia spodné hrubšie polená.

Tento spôsob zapaľovania sa môže zdať nezvyčajný. Drevo postupne prehára zhora nadol, horí dlhšie, čistejšie a komín sa rýchlejšie „naštartuje“. Pri tomto spôsobe zakladania ohňa vzniká oveľa menej dymu a emisií než pri tradičnom zapaľovaní (zdola papierom).

Pozor: dbajte na to, aby drevo netlelo, pretože vtedy vzniká najviac jedovatých splodín a drevo riadne nezhorí.

Zásada číslo tri: Neprekurujte pec ani krb nadmernými ani častými dávkami dreva.

Optimálnu dávku dreva a interval prikladania stanovuje kachliar alebo výrobca krbu a vy musíte oba tieto údaje poznať! Ak máte starú pec a tieto jej kritické parametre nepoznáte, dajte si ich určiť alebo odhadnúť skúsenému peciarovi. Ďalšiu dávku vkladajte do ohniska až po vyhorení tej predchádzajúcej, nie skôr.

Pri murovaných a kachľových peciach je interval prikladania najčastejšie 8 až 24 hodín. Stačí do nich prikladať 1 až 3-krát denne, nie častejšie. Inak vzniká riziko poškodenia pece a komína. Ale stále dbajte na to, aby ste nevkladali väčšie dávky dreva, ako predpísané.

Pec, ktorá slúži ako hlavný zdroj vykurovania v dome, nikdy počas vykurovacej sezóny nevychladne. V prechodnom období do nej prikladáte možno len raz denne, počas silných mrazov 2 až 3-krát za deň.

Zásada číslo štyri: Správne regulujte prívod vzduchu do ohniska a odvod spalín.

Po zapálení dreva nechajte prívod vzduchu do ohniska aj komínovú klapku naplno otvorené. Postupne ich môžete privierať. Až keď zhasnú plamene nad tlejúcimi uhlíkmi (nie skôr!), uzavrite celkom prívod vzduchu do ohniska aj komínovú klapku a nechajte dávku vyhorieť.

Najčastejšiou chybou pri kúrení je, keď ľudia prikladajú drevo do pece zakaždým, keď slabnú plamene nad uhlíkmi. Práve vtedy sa totiž začína energeticky najvýdatnejšia fáza horenia dreva a práve vtedy treba priškrtiť klapky, aby teplo neunikalo zbytočne komínom von.

Podrobnejšie informácie o správnom kúrení aj s ilustráciami nájdete v osobitnom letáku Priateľov Zeme-CEPA alebo si ich stiahnite z Energoportálu na adrese:http://www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/images/dokumenty/kurenie_letak_web.pdf.

Kontakt: Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA, námestie Pod krížom 65 na Ponickej Hute, tel. 048/ 419 37 18, 048/ 419 37 18 , email: zamkovsky@priateliazeme.sk.