Menu
Obec Zvolenská Slatina
ObecZvolenská Slatina

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo obce Zvolenská Slatina v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje štatút obce Zvolenská Slatina (ďalej len „štatút“), ktorý ako vnútorný predpis obce podrobnejšie upravuje vymedzenie samosprávy, postavenie a právomoc orgánov obce a ich vzťahy, podiel občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce, prístup k informáciám.

Prvá časť

Postavenie obce

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Obec je samostatný územný samosprávy a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 2. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Rozsah výkonu samosprávnej pôsobnosti obce je upravený v ustanovení § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Obec má svoj názov obec Zvolenská Slatina .

Čl. 2

Symboly obce

 1. Obec má svoje vlastné symboly, ktoré orgány obce používajú pri výkone samosprávy.
 2. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce a pečať obce.
 3. Podrobnú úpravu o symboloch obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o symboloch obce a ich používaní.

Čl. 3

Územie obce

 1. Územie obce je územný celok, ktorý tvoria dve katastrálne územie – Zvolenská Slatina a Slatinka
 2. Územie obce predstavuje výmeru 4 593,8 ha.
 3. Hranice katastrálneho územia obce prebiehajú Očová, Lieskovec, Zvolen, V.H. Kalinka, Slatinské Lazy, Vígľaš
 4. Vyobrazenie a popis prechodu hranice katastrálneho územia obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

Čl. 4

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb
Pri určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a pri určovaní súpisného a orientačného čísla stavbám sa postupuje podľa ustanovenia § 2b a § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 5

Kronika obce

 1. Kronika obce Zvolenská Slatina sa vedie v slovenskom jazyku
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech života obyvateľov obce
 3. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení komisie kultúry, športu a mládeže a obecnej rady
 4. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár, ktorého na návrh starostu menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo
 5. Kronika je majetkom obce a je neprenosná. Je k nahliadnutiu u starostu obce

Druhá časť

Orgány obce

§ 6
Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú
  • obecné zastupiteľstvo,
  • starosta obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje výkonné, kontrolné a poradné orgány
  • obecný úrad,
  • obecnú radu,
  • komisie pri OZ, ktoré poslanci schvália na začiatku volebného obdobia, alebo vymenuje starosta obce
  • obecný hasičský zbor,
  • podľa potreby môže zriadiť ďalšie svoje orgány a útvary.

Čl. 7

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva upravujú ustanovenia § 11, § 11a, §11b a § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 4. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä jeho prípravu rokovania, spôsob uznášania sa a voľby orgánov upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
 5. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje
  • schvaľovať pracovný poriadok,
  • schvaľovať organizovanie obecných zbierok,
  • určovať názov obce,
  • zriaďovať sociálne, zdravotné, kultúrne, školské a predškolské zariadenia, zriaďovať obchodné spoločnosti,
  • rozhodovať o zlúčení, rozdelení a zrušení obce,
  • rozhodovať o zmene hraníc katastrálneho územia obce,
  • určovať a meniť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,
  • voliť (menovať) veliteľa obecného hasičského zboru.

Čl. 8

Starosta obce

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta reprezentuje obec navonok a koná v jej mene v právnych vzťahoch s inými právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami.
 2. Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13, § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom a týmto štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Čl. 9

Zastupovanie starostu

 1. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.
 2. Zástupca starostu sa ujíma funkcie len v čase krátkodobej neprítomnosti (dovolenka, služobná cesta, PN…….) alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie a do pôsobnosti mu patrí
  • viesť a organizovať prácu obecného úradu,
  • prijímať bežné rozhodnutia,
  • uskutočňovať správne a daňové konanie, a vydávať len také prvostupňové rozhodnutia, ktoré neznesú odklad,
  • byť v kontakte so štátnymi orgánmi a orgánmi vyšších územných celkov.
 3. Zástupcovi starostu nepatria kompetencie zákonom vyhradené iba starostovi obce. Zástupca starostu nemôže vykonávať pôsobnosti starostu vyplývajúce zo zákona najmä
  • štatutárneho orgánu majetkoprávnych vzťahov obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
  • správneho orgánu v administratívnoprávnych vzťahoch s výnimkou rozhodnutí, ktoré neznesú odklad.

Čl. 10

Obecná rada

 1. Obecná rada vykonáva voči komisiám uznesenia obecného zastupiteľstva, koordinuje a kontroluje ich činnosť a spolupracuje s nimi pri príprave zasadaní obecného zastupiteľstva.
 2. Obecná rada plní bežné úlohy podľa pokynov obecného zastupiteľstva medzi jednotlivými jeho zasadaniami.
 3. Obecná rada nemôže
  • konať vo veciach, ktoré sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené iba obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
  • vystupovať ako orgán samosprávy obce voči právnickým osobám a fyzickým osobám.
 4. Zriadenie, voľba, počet členov a postavenie obecnej rady upravuje ustanovenie § 14 zákona o obecnom zriadení a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Pokiaľ nie je zriadená obecná rady, poslanci raz za mesiac majú pracovnú poradu.

Čl. 11

Postavenie a úlohy Obecného hasičského zboru

 1. Úlohy Obecného hasičského zboru
  • zabezpečuje zdolávanie požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
  • zabezpečuje plnenie úloh hasičskej jednotky vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z.
  • ochrane pred požiarmi, vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.
  • požiarnej prevencii, vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách,
  • informuje obecné zastupiteľstvo o stave plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

Čl. 12

Tretia časť

 • Účasť občana na samospráve obce
 • Práva a povinnosti obyvateľov obce
 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
  • orgánmi obce,
  • hlasovaním obyvateľov obce,
  • verejným zhromaždením obyvateľov obce.
 3. Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, verejnom zhromaždení obyvateľov obce, na úradných tabuliach, spravodaji obce a miestnym rozhlasom.
 4. Informácie, ktoré má k dispozícii obecný úrad sú prístupné pre všetkých obyvateľov obce.
 5. Práva a povinnosti obyvateľov obce sú upravené v ustanovení § 3 zákona o obecnom zriadení.

Čl. 13

Štvrtá časť

 • Riadenie obecnej samosprávy
 • Zásady riadenia
 1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči voličom a štátnym orgánom v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
 2. Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri, pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov – vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.
 3. Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.
 4. Zamestnanci obce za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom úrade zodpovedajú starostovi. Úlohy obecného úradu upravuje organizačný poriadok obecného úradu.
 5. Kompetenčné konflikty medzi orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom rieši obecné zastupiteľstvo.
 6. Kompetenčné konflikty medzi zamestnancami obce a kompetenčné konflikty medzi obcou a orgánmi štátu rieši starosta.
 7. Organizačné jednotky a zariadenia bez právnej subjektivity a s právnou subjektivitou zriadené obecným zastupiteľstvom riadi medzi jednotlivými zasadaniami obecné zastupiteľstvo a starosta.

Čl. 14

Systém, stupne riadenia a organizačná štruktúra
Systém riadenia obecnej samosprávy je vymedzený štruktúrou riadiacich stupňov a vzájomnými vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti v schéme organizačnej štruktúry, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.
Piata časť
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení

Čl. 15

Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva

 1. Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva, a preto v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo, a teda ho nemôže ani odvolať z funkcie.
 2. Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, nemôže na jeho rokovaní hlasovať.
 3. Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam, o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.
 4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi
  • vyšší plat a odmenu,
  • mzdové prostriedky pre zamestnancov obce,
  • technické vybavenie obecného úradu a ustanovuje na jeho kontrolu hlavného kontrolóra obce a vyhlasuje podľa zákonných podmienok hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu.

Čl. 16

Vzťah starostu a jeho zástupcu

 1. V čase, keď starosta je prítomný a spôsobilý výkonu obecného úradu, nemôže pôsobiť zástupca starostu popri starostovi obce.
 2. Starosta nemá oprávnenie poverovať zástupcu starostu plnením akýchkoľvek úloh, pretože medzi nimi nie je nijaký právny vzťah.

Čl. 17

Vzťah starostu a obecnej rady

 1. Starosta prostredníctvom obecného úradu vytvára administratívne, technické a materiálne podmienky pre činnosť a zasadanie obecnej rady.
 2. Starosta, keďže nie je poslancom obecného zastupiteľstva, nemôže byť členom obecnej rady. Starosta zvoláva jej zasadnutia, predkladá jej vlastné návrhy, predsedá jej a podpisuje jej uznesenia, ale nemôže v nej hlasovať. Nakoľko je obecná rada poradným orgánom starostu obce, jej uznesenia nie sú pre starostu záväzné.

Čl. 18

Vzťah starostu a hlavného kontrolóra

 1. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta obce uzavrie pracovnú zmluvu.
 2. Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.
 3. Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ak zákon neustanovuje inak.

Čl. 19

Vzťah starostu a komisií

 1. Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a administratívne veci komisiám obecného zastupiteľstva.
 2. Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

Čl. 20

Vzťah starostu a organizačných jednotiek a zariadení

 1. Medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva riadi činnosť vedúcich organizačných jednotiek a zariadení najmä na úseku
  • nakladania s verejnými finančnými prostriedkami,
  • dodržiavania zásad o hospodárení s majetkom obce,
  • plnenia ich hlavných úloh.
 2. Pri zistení nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení.
 3. Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať starostu obce ako najvyšší výkonný orgán obce pri jeho riadiacej činnosti voči nim.

Čl. 21

Vzťahy medzi komisiami a medzi organizačnými jednotkami a zariadeniami

 1. Ukladať úlohy komisiám môže len obecné zastupiteľstvo. Predsedovia a členovia komisií sú postavení na rovnakej úrovni. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.
 2. Jednotlivé komisie na základe poverenia obecného zastupiteľstva vykonávajú kontrolnú činnosť voči organizačným jednotkám a zariadeniam. Kontrolný orgán a kontrolovaný sa vzájomne rešpektujú a vytvárajú si podmienky pre vzájomnú činnosť.

Čl. 22

Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich organizačných jednotiek a zariadení
Vedúci organizačných jednotiek a zariadení sú povinní rešpektovať hlavného kontrolóra obce a pri jeho kontrolnej činnosti musia vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

Čl. 23

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Štatút obce Zvolenská Slatina schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/2/94 zo dňa 18.2.1994
 2. Tento Štatút obce Zvolenská Slatina schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní 26. októbra 2009 uznesením č. 265/ 2009 a nadobúda účinnosť 10.11.2009.
 3. Na zmenu a doplnenie tohto štatútu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
 4. Výkon pôsobnosti orgánov obce a pôsobnosť nimi zriadených orgánov musí byť v súlade s týmto štatútom.

V Zvolenskej Slatine dňa 26.10.2009
Ján Beňo
starosta obce

Obec

Maľovaná mapa

maľované mapy

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 7. 7. 2022
zamračené 24 °C 11 °C
zamračené, mierny severozápadný vietor
vietorSZ, 5.1m/s
tlak1018hPa
vlhkosť42%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 77
TÝŽDEŇ: 2163
CELKOM: 1005299

Cena Rinalda Oláha

Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy Zvolenská Slatina

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sviatok

Meniny má Oliver, Donald, Kastor, Veleslav, Velislav, Valibals, Veleslava, Velislava

Zajtra má meniny Ivan, Ivo, Kilián, Perikles