Matrika

Kontakt
Tel. 045/5394212
ÚZEMNÝ OBVOD MATRIČNÉHO ÚRADU Zvolenská Slatina

Matričný úrad

a) vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
b) vedie index zápisov do matričných kníh,
c) vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
d) zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
e) vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
f) plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
g) pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
h) pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste,
j) povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
k) posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
l) prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
m) prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
n) podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
o) podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
p) podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
q) prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
r) pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
s) vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
t) plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach na nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
u) zabezpečenie archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov.

Doklady potrebné pri narodení dieťaťa

Doklady potrebné pri úmrtí

Doklady potrebné pri uzavretí manželstva