Menu
Obec Zvolenská Slatina
ObecZvolenská Slatina

Zbor pre občianske záležitosti

Úvod

Človek je spoločenský tvor. Vytváranie úprimných medziľudských vzťahov je základný predpoklad dobrého spolunažívania, pocitu náležitej spolupatričnosti… Ľudia sa rodia, sobášia. Prežívajú významné udalostí v živote…..  Zomierajú. V takýchto situáciách by nikto nemal ostať sám.

Obecná samospráva, prostredníctvom zborov pre občianske záležitosti, výrazným, hlboko zážitkovým  a neformálnym spôsobom deklaruje svoj citový vzťah k občanom svojej obce.

ZPOZ vo Zvolenskej Slatine má v celoslovenskom meradle výbornú reputáciu , čo dokazuje nie len v rozmanitej pestrosti a kvalite občianskych obradov  a občianskych slávností v obci, ale aj na krajských prehliadkach, ktorých sa  zúčastňuje.

Členovia ZPOZ všetok svoj nemalý um, skúsenosti získané mnohými desaťročiami tvorivej , nie ľahkej a ľahostajnej práce preverenej stovkami a tisíckami obradov , venujú  a podriaďujú jedinému, výsostne vznešenému cieľu. Stáť pri človeku. Zmenšovať jeho bôľ, znásobovať jeho radosť i šťastie!

Čl. I

Poslanie ZPOZ

ZPOZ organizuje občianske obrady a slávnosti a iné podujatia v súlade so schválenými nariadeniami a predpismi obce tak, aby spĺňali požiadavku vysokej empatie, zážitkovosti, jedinečnosti a dôstojne reprezentovali obec Zvolenskú Slatinu vnútorne aj navonok .

Čl. II

Organizácia a financovanie ZPOZ

1.  ZPOZ je súčasťou OcÚ.

2.  Metodicky sa riadi Stanovami Združenia ZPOZ „človek človeku“ v Slovenskej

republike.

3.  Členmi ZPOZ sú:

a)  Poslanci OZ – zvolení na ustanovujúcom zasadnutí OZ /sobášiaci/

b) Zamestnanci obce – členovia ZPOZ / matrikárky, ref. ZPOZ a iní zamestnanci

c) Členovia ZPOZ – občania obce, okresu /hudobníci, speváci, recitátori/

4.  ZPOZ hospodári  s finančnými  prostriedkami  schválenými  OZ v rámci rozpočtu na

príslušný kalendárny rok.

5.  Riadi sa  Zásadami  odmeňovania  účinkujúcich  na občianskych  obradoch  a slávnos-

tiach v obci zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti.

Čl. III

Obrady a slávnosti

  1. 1. OBČIANSKE OBRADY:

- Uzavretie manželstva

- Pohreb – posledná rozlúčka

1/ občiansky pohreb

2/ občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe

  1. 2. RODINNÉ SLÁVNOSTI:

- Uvítanie dieťaťa do života –

1/ individuálne

2/ kolektívne

- Životné jubileá

- Jubilejné sobáše

- Prijatie novomanželov –

1/ po cirkevnom sobáši

2/ po sobáši uzavretom v cudzine

3. SPOLOČENSKÉ SLÁVNOSTI:

- Rozlúčka s materskou školou

- Rozlúčka so základnou školou

- Slávnosť ku Dňu matiek

- Slávnosť výročia spoločenskej organizácie /športovci, požiarnici/

- Poďakovanie darcom krvi

- Ocenenie učiteľov – Deň učiteľov

- Prijatie a ocenenie športovcov – reprezentantov obce, mesta,

- Stretnutie troch generácií

- Podujatie ku Dňu detí

- Podujatie pre seniorov – Mesiac úcty k starším

- Iné podujatia

4. SPOMIENKOVÉ SLÁVNOSTI:

- Na významnú osobnosť kultúrno-spoločenského života

- K výročiu SNP

- K oslobodeniu obce, mesta, ku Dňu víťazstva nad fašizmom

- Pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých

- Iné slávnosti pri príležitosti významných osobnosti, pamätných dní a sviatkov

5. SLÁVNOSTI  SAMOSPRÁV:

- Deň obce, mesta /výročie od prvej písomnej zmienky o obci, meste /

- Ocenenie významnej osobnosti obce, mesta / Cena starostu /

- Udelenie čestného občianstva

- Prijatie významnej delegácie – osobnosti na pôde obce

- Prvé zasadnutie obecného, mestského zastupiteľstva

- Ukončenie volebného obdobia poslancov samosprávy – poďakovanie

- Iné podujatia obce

6. INÉ:

- Podujatia pre kluby a domovy dôchodcov

- Podujatia pre špecifické skupiny

- Návštevy starších a osamelých občanov

7. ZVYKOSLOVNÉ SLÁVNOSTI:

- Novoročné

- Fašiangové

- Májové

- Iné podľa miestnych zvykov a tradícií

Čl. IV

Odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach

1. Účinkujúcemu, členovi  ZPOZ prináleží za obrad, slávnosť finančná odmena, ktorá zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu každého obradu, čas potrebný na  obrad a   na úpravu zovňajšku a osobnú prípravu.

2. Účinkujúci sú odmeňovaní polročne na základe dohôd o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce uzatvorenej medzi Obcou Zvolenská Slatina a konkrétnymi účinkujúcimi.

3. Odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach sú spracované zamestnancom OcÚ na základe bodu 4. tohto článku. Odmeny sa vyplácajú z rozpočtu obce. Zamestnancom Obce Zvolenská Slatina a súčasne členom ZPOZ sa vyplácajú  odmeny len za tie obrady a slávnosti, ktoré sa konajú v mimopracovnom čase. To neplatí   pre vyplatenie paušálneho príspevku na ošatenie a úpravu zovňajšku, ktorý zamestnancovi mesta patrí aj pri účinkovaní na občianskych obradoch a slávnostiach  v pracovnom čase.

4. Na výpočet výšky odmeny pre účinkujúcich je rozhodujúca táto tarifikácia:

- rečník                                                                                                         10 €/obrad

- smútočný rečník                                                                               15 €/obrad

- recitátor, člen ZPOZ                                                                         8 €/obrad

- hudobník, spevák                                                                           8 €/obrad

zápisy a kresby  do pamätnej knihy 5 €/kresba

- rozlúčka ZPOZ v miestnom rozhlase                              8 €/rozlúčka

Čl. V

Paušálny príspevok na úpravu zovňajšku a na ošatenie pre účinkujúcich

na občianskych obradoch a slávnostiach

1. Prítomným účinkujúcim pri vykonávaní občianskych obradov a slávností sa poskytuje z rozpočtu mesta na úhradu zvýšených výdavkov na úpravu zovňajšku a na ošatenie paušálny príspevok takto:

POLROČNÝ PAUŠÁLNY PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU ZOVŇAJŠKU PRI POČTE OBČIANSKYCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ:

do 5 ………………………………………..    20 €

od 6 do 10 ……………………………….   35 €

od 11 do 15 ………………………………. 40 €

nad 15 ………………………………………. 45 €

Čl. VI

Materiálne zabezpečenie občianskych obradov a slávností

Obec Zvolenská Slatina    poskytuje  zo  svojho  rozpočtu  pre  občanov  a  účastníkov  obradov  a slávností tieto vecné dary:

1. OBČIANSKE OBRADY:

1.1.  SOBÁŠ /zápis do pamätnej knihy, kvety, blahoželanie/           DO 17 €

1.2.  POHREBY   / kondolenčné listy, kvety/                                      DO 15 €

2. RODINNÉ SLÁVNOSTI:

2.1. UVÍTANIE DO ŽIVOTA  / darček, kvety, blahoželanie, zápis do pamätnej knihy/

Individuálne     DO 15 €

Kolektívne        DO 10 €

2.2. PRIJATIE NOVOMANŽELOV po cirkevnom obrade a obrade uzavretom v cudzine

/ Zápis do pam. knihy, kvety, blahoželanie/                                   DO 17 €

2.3. JUBILEJNÉ SOBÁŠE  / zápis do pamätnej knihy, kvety, blahoželanie/

DO 17 €

2.4. ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Kolektívne  / kvet, občerstvenie, zápis do pamätnej knihy/            DO 5 € na osobu

Individuálne / kytica, suvenír, zápis do pamätnej knihy/  DO 20 € na osobu

100 rokov, 105 rokov… / darčekový kôš, zápis do pamätnej knihy, kytica/

DO 35 € na osobu

3. SPOLOČENSKÉ SLÁVNOSTI:

3.1. Rozlúčka s materskou školou; rozlúčka so základnou školou; slávnosti pre mládež, príležitostné podujatia, netradičné podujatia   /suvenír alebo kvet, zápis do pamätnej knihy/

DO 5 € na 1 dieťa

3.2.  Slávnosť ku Dňu matiek; Deň otcov; poďakovanie darcom krvi; Stretnutie troch generácií; podujatia pre seniorov; slávnostné výročia spoločenských organizácií /športovci, požiarnici/; prijatie a ocenenie športovcov – reprezentantov obec, mesta a okresu; iné podujatia

DO 5 € na osobu

3.3. PRIJATIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA

DO 25 € na osobu

4. SPOMIENKOVÉ SLÁVNOSTI:

4.1. Na významnú osobnosť kultúrno-spoločenského života; k výročiu SNP; k oslobodeniu obce-mesta, ku Dňu víťazstva nad fašizmom; ku Dňu vzniku SR; ku Dňu Ústavy; pietna spomienka pri pamiatke zosnulých; iné slávnosti pri príležitosti významných osobností, pamätných dní a sviatkov   /kvety, zápis do pamätnej knihy, pamätné listy/  ………………………………………………………………………………………………. DO 15 € na osobu

5. SLÁVNOSTI SAMOSPRÁV:

5.1. OCENENIE VÝZNAMNEJ OSOBNOSTI  OBCE-MESTA / CENA STAROSTU/; UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA  /kytica, pamätný list, pamätná medaila, zápis do pamätnej knihy mesta/ ………………………………………………………………………………………  DO  30 € na osobu

5.2. DEŇ OBCE-MESTA /Výročie od 1. písomnej zmienky o obci-meste/

individuálne DO 20 €

kolektívne      DO 100 €

5.3. Prijatie významnej delegácie, osobnosti na pôde obce-mesta

Uzatvorenie družobnej partnerskej zmluvy na pôde obce-mesta / kytice, suveníry, zápis do pamätnej knihy mesta/                                      DO 20 € na osobu

5.4. PRVÉ  SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

UKONČENIE VOLEBNÉHO OBDOBIA poslancov a samosprávy – poďakovanie

INÉ PODUJATIA MESTA A OBCE

DO 20 € na osobu

6. INÉ:

6.1. NÁVŠTEVY STARŠÍCH A OSAMELÝCH OBČANOV                               DO 15 € na osobu

7. ZVYKOSLOVNÉ SLÁVNOSTI:

7.1.  Novoročné; fašiangové; veľkonočné; májové; hodové; vianočné; iné – podľa miestnych zvykov a tradícií                         individuálne DO 10 €

kolektívne    DO 40 €

Čl. VIII

Kontrola

Kontrolou dodržiavania týchto zásad sú poverení:

a/ Mestské zastupiteľstvo a jeho orgány

b/  starosta obce

c/  hlavný kontrolór

d/  obecný úrad – vedúci zamestnanec

Čl. IX

Záverečné ustanovenie

Tieto Zásady schválilo OZ dňa 29.septembra  2011 uznesením č.  62/2011.              .

Uvedené zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom

Vo Zvolenskej Slatine dňa 19.09.2011

Ing. Mária Klimentová

starostka obce

Zásady odmeňovania ZPOZ

Úrad

Maľovaná mapa

maľované mapy

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 28. 2. 2024
zamračené 15 °C 9 °C
zamračené, slabý východný vietor
vietorV, 1.67m/s
tlak1019hPa
vlhkosť71%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:279
TÝŽDEŇ:805
CELKOM:1247429

Cena Rinalda Oláha

Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy Zvolenská Slatina

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Sviatok

Meniny má Zlatica, Elemír, Elo, Lumír, Zlata

Zajtra má meniny Radomír, Radomíra