Zbor pre občianske záležitosti

Úvod

Človek je spoločenský tvor. Vytváranie úprimných medziľudských vzťahov je základný predpoklad dobrého spolunažívania, pocitu náležitej spolupatričnosti… Ľudia sa rodia, sobášia. Prežívajú významné udalostí v živote…..  Zomierajú. V takýchto situáciách by nikto nemal ostať sám.

Obecná samospráva, prostredníctvom zborov pre občianske záležitosti, výrazným, hlboko zážitkovým  a neformálnym spôsobom deklaruje svoj citový vzťah k občanom svojej obce.

ZPOZ vo Zvolenskej Slatine má v celoslovenskom meradle výbornú reputáciu , čo dokazuje nie len v rozmanitej pestrosti a kvalite občianskych obradov  a občianskych slávností v obci, ale aj na krajských prehliadkach, ktorých sa  zúčastňuje.

Členovia ZPOZ všetok svoj nemalý um, skúsenosti získané mnohými desaťročiami tvorivej , nie ľahkej a ľahostajnej práce preverenej stovkami a tisíckami obradov , venujú  a podriaďujú jedinému, výsostne vznešenému cieľu. Stáť pri človeku. Zmenšovať jeho bôľ, znásobovať jeho radosť i šťastie!

Čl. I

Poslanie ZPOZ

ZPOZ organizuje občianske obrady a slávnosti a iné podujatia v súlade so schválenými nariadeniami a predpismi obce tak, aby spĺňali požiadavku vysokej empatie, zážitkovosti, jedinečnosti a dôstojne reprezentovali obec Zvolenskú Slatinu vnútorne aj navonok .

Čl. II

Organizácia a financovanie ZPOZ

1.  ZPOZ je súčasťou OcÚ.

2.  Metodicky sa riadi Stanovami Združenia ZPOZ „človek človeku“ v Slovenskej

republike.

3.  Členmi ZPOZ sú:

a)  Poslanci OZ – zvolení na ustanovujúcom zasadnutí OZ /sobášiaci/

b) Zamestnanci obce – členovia ZPOZ / matrikárky, ref. ZPOZ a iní zamestnanci

c) Členovia ZPOZ – občania obce, okresu /hudobníci, speváci, recitátori/

4.  ZPOZ hospodári  s finančnými  prostriedkami  schválenými  OZ v rámci rozpočtu na

príslušný kalendárny rok.

5.  Riadi sa  Zásadami  odmeňovania  účinkujúcich  na občianskych  obradoch  a slávnos-

tiach v obci zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti.

Čl. III

Obrady a slávnosti

  1. 1. OBČIANSKE OBRADY:

- Uzavretie manželstva

- Pohreb – posledná rozlúčka

1/ občiansky pohreb

2/ občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe

  1. 2. RODINNÉ SLÁVNOSTI:

- Uvítanie dieťaťa do života –

1/ individuálne

2/ kolektívne

- Životné jubileá

- Jubilejné sobáše

- Prijatie novomanželov –

1/ po cirkevnom sobáši

2/ po sobáši uzavretom v cudzine

3. SPOLOČENSKÉ SLÁVNOSTI:

- Rozlúčka s materskou školou

- Rozlúčka so základnou školou

- Slávnosť ku Dňu matiek

- Slávnosť výročia spoločenskej organizácie /športovci, požiarnici/

- Poďakovanie darcom krvi

- Ocenenie učiteľov – Deň učiteľov

- Prijatie a ocenenie športovcov – reprezentantov obce, mesta,

- Stretnutie troch generácií

- Podujatie ku Dňu detí

- Podujatie pre seniorov – Mesiac úcty k starším

- Iné podujatia

4. SPOMIENKOVÉ SLÁVNOSTI:

- Na významnú osobnosť kultúrno-spoločenského života

- K výročiu SNP

- K oslobodeniu obce, mesta, ku Dňu víťazstva nad fašizmom

- Pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých

- Iné slávnosti pri príležitosti významných osobnosti, pamätných dní a sviatkov

5. SLÁVNOSTI  SAMOSPRÁV:

- Deň obce, mesta /výročie od prvej písomnej zmienky o obci, meste /

- Ocenenie významnej osobnosti obce, mesta / Cena starostu /

- Udelenie čestného občianstva

- Prijatie významnej delegácie – osobnosti na pôde obce

- Prvé zasadnutie obecného, mestského zastupiteľstva

- Ukončenie volebného obdobia poslancov samosprávy – poďakovanie

- Iné podujatia obce

6. INÉ:

- Podujatia pre kluby a domovy dôchodcov

- Podujatia pre špecifické skupiny

- Návštevy starších a osamelých občanov

7. ZVYKOSLOVNÉ SLÁVNOSTI:

- Novoročné

- Fašiangové

- Májové

- Iné podľa miestnych zvykov a tradícií

Čl. IV

Odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach

1. Účinkujúcemu, členovi  ZPOZ prináleží za obrad, slávnosť finančná odmena, ktorá zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu každého obradu, čas potrebný na  obrad a   na úpravu zovňajšku a osobnú prípravu.

2. Účinkujúci sú odmeňovaní polročne na základe dohôd o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce uzatvorenej medzi Obcou Zvolenská Slatina a konkrétnymi účinkujúcimi.

3. Odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach sú spracované zamestnancom OcÚ na základe bodu 4. tohto článku. Odmeny sa vyplácajú z rozpočtu obce. Zamestnancom Obce Zvolenská Slatina a súčasne členom ZPOZ sa vyplácajú  odmeny len za tie obrady a slávnosti, ktoré sa konajú v mimopracovnom čase. To neplatí   pre vyplatenie paušálneho príspevku na ošatenie a úpravu zovňajšku, ktorý zamestnancovi mesta patrí aj pri účinkovaní na občianskych obradoch a slávnostiach  v pracovnom čase.

4. Na výpočet výšky odmeny pre účinkujúcich je rozhodujúca táto tarifikácia:

- rečník                                                                                                         10 €/obrad

- smútočný rečník                                                                               15 €/obrad

- recitátor, člen ZPOZ                                                                         8 €/obrad

- hudobník, spevák                                                                           8 €/obrad

zápisy a kresby  do pamätnej knihy 5 €/kresba

- rozlúčka ZPOZ v miestnom rozhlase                              8 €/rozlúčka

Čl. V

Paušálny príspevok na úpravu zovňajšku a na ošatenie pre účinkujúcich

na občianskych obradoch a slávnostiach

1. Prítomným účinkujúcim pri vykonávaní občianskych obradov a slávností sa poskytuje z rozpočtu mesta na úhradu zvýšených výdavkov na úpravu zovňajšku a na ošatenie paušálny príspevok takto:

POLROČNÝ PAUŠÁLNY PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU ZOVŇAJŠKU PRI POČTE OBČIANSKYCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ:

do 5 ………………………………………..    20 €

od 6 do 10 ……………………………….   35 €

od 11 do 15 ………………………………. 40 €

nad 15 ………………………………………. 45 €

Čl. VI

Materiálne zabezpečenie občianskych obradov a slávností

Obec Zvolenská Slatina    poskytuje  zo  svojho  rozpočtu  pre  občanov  a  účastníkov  obradov  a slávností tieto vecné dary:

1. OBČIANSKE OBRADY:

1.1.  SOBÁŠ /zápis do pamätnej knihy, kvety, blahoželanie/           DO 17 €

1.2.  POHREBY   / kondolenčné listy, kvety/                                      DO 15 €

2. RODINNÉ SLÁVNOSTI:

2.1. UVÍTANIE DO ŽIVOTA  / darček, kvety, blahoželanie, zápis do pamätnej knihy/

Individuálne     DO 15 €

Kolektívne        DO 10 €

2.2. PRIJATIE NOVOMANŽELOV po cirkevnom obrade a obrade uzavretom v cudzine

/ Zápis do pam. knihy, kvety, blahoželanie/                                   DO 17 €

2.3. JUBILEJNÉ SOBÁŠE  / zápis do pamätnej knihy, kvety, blahoželanie/

DO 17 €

2.4. ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Kolektívne  / kvet, občerstvenie, zápis do pamätnej knihy/            DO 5 € na osobu

Individuálne / kytica, suvenír, zápis do pamätnej knihy/  DO 20 € na osobu

100 rokov, 105 rokov… / darčekový kôš, zápis do pamätnej knihy, kytica/

DO 35 € na osobu

3. SPOLOČENSKÉ SLÁVNOSTI:

3.1. Rozlúčka s materskou školou; rozlúčka so základnou školou; slávnosti pre mládež, príležitostné podujatia, netradičné podujatia   /suvenír alebo kvet, zápis do pamätnej knihy/

DO 5 € na 1 dieťa

3.2.  Slávnosť ku Dňu matiek; Deň otcov; poďakovanie darcom krvi; Stretnutie troch generácií; podujatia pre seniorov; slávnostné výročia spoločenských organizácií /športovci, požiarnici/; prijatie a ocenenie športovcov – reprezentantov obec, mesta a okresu; iné podujatia

DO 5 € na osobu

3.3. PRIJATIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ Z DOMOVA I ZO ZAHRANIČIA

DO 25 € na osobu

4. SPOMIENKOVÉ SLÁVNOSTI:

4.1. Na významnú osobnosť kultúrno-spoločenského života; k výročiu SNP; k oslobodeniu obce-mesta, ku Dňu víťazstva nad fašizmom; ku Dňu vzniku SR; ku Dňu Ústavy; pietna spomienka pri pamiatke zosnulých; iné slávnosti pri príležitosti významných osobností, pamätných dní a sviatkov   /kvety, zápis do pamätnej knihy, pamätné listy/  ………………………………………………………………………………………………. DO 15 € na osobu

5. SLÁVNOSTI SAMOSPRÁV:

5.1. OCENENIE VÝZNAMNEJ OSOBNOSTI  OBCE-MESTA / CENA STAROSTU/; UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA  /kytica, pamätný list, pamätná medaila, zápis do pamätnej knihy mesta/ ………………………………………………………………………………………  DO  30 € na osobu

5.2. DEŇ OBCE-MESTA /Výročie od 1. písomnej zmienky o obci-meste/

individuálne DO 20 €

kolektívne      DO 100 €

5.3. Prijatie významnej delegácie, osobnosti na pôde obce-mesta

Uzatvorenie družobnej partnerskej zmluvy na pôde obce-mesta / kytice, suveníry, zápis do pamätnej knihy mesta/                                      DO 20 € na osobu

5.4. PRVÉ  SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

UKONČENIE VOLEBNÉHO OBDOBIA poslancov a samosprávy – poďakovanie

INÉ PODUJATIA MESTA A OBCE

DO 20 € na osobu

6. INÉ:

6.1. NÁVŠTEVY STARŠÍCH A OSAMELÝCH OBČANOV                               DO 15 € na osobu

7. ZVYKOSLOVNÉ SLÁVNOSTI:

7.1.  Novoročné; fašiangové; veľkonočné; májové; hodové; vianočné; iné – podľa miestnych zvykov a tradícií                         individuálne DO 10 €

kolektívne    DO 40 €

Čl. VIII

Kontrola

Kontrolou dodržiavania týchto zásad sú poverení:

a/ Mestské zastupiteľstvo a jeho orgány

b/  starosta obce

c/  hlavný kontrolór

d/  obecný úrad – vedúci zamestnanec

Čl. IX

Záverečné ustanovenie

Tieto Zásady schválilo OZ dňa 29.septembra  2011 uznesením č.  62/2011.              .

Uvedené zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom

Vo Zvolenskej Slatine dňa 19.09.2011

Ing. Mária Klimentová

starostka obce

Zásady odmeňovania ZPOZ