Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu:mhoherova@zvolen.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

 •  
 
 • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
 • Začaté správne konanie:
 • - žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les
 • žiadateľ: Obec Zvolenská Slatina
 • zastúpený: Ing. Mária Klimentová
 • druh dreviny:  čerešňa
 • počet: 1
 • Katastrálne územie: Zvolenská Slatina
 • Parc. číslo: KN-C 1635
 • druh pozemku: záhrada
 • vlastník pozemku: Obec Zvolenská Slatina

Odôvodnenie žiadosti: poškodený kmeň

 

 • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
 • Začaté správne konanie:
 • - žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les
 • žiadateľ: Peter Belica
 • zastúpený:
 • druh dreviny:  smrek
 • počet: 1
 • Katastrálne územie: Zvolenská Slatina
 • Parc. číslo: 1705/2
 • druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
 • vlastník pozemku: Peter Belica

Odôvodnenie žiadosti: stavebná činnosť


 •