Menu
Obec Zvolenská Slatina
ObecZvolenská Slatina

Rokovací poriadok komisií

Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine na základe ust. § 15 ods. zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva

§ 1
(1) Rokovací poriadok komisií OZ Zvol. Slatina upravuje prípravu a priebeh rokovania stálych komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení.
(2) Komisie obecného zastupiteľstva sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi obecného zastupiteľstva v o Zvolenskej Slatine.
(3) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
(4) Komisie obecného zastupiteľstva nemajú výkonnú právomoc – nie sú výkonnými orgánmi.
§ 2
(1) Tento rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva sa vzťahuje na činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
§ 3 Úvodné ustanovenia
(1) Komisie obecného zastupiteľstva sú zložené z poslancov OZ a občanov.
(2) Členov komisií volí OZ tak, aby podľa možností tieto boli obsadené odborníkmi z radov poslancov OZ, a tiež odborníkmi z radov obyvateľov.
(3) Návrhy na obsadenie komisií OZ môžu predkladať fyzické osoby s právnou spôsobilosťou a právnické osoby (politické strany a hnutia, občianske združenia právnických a fyzických osôb a iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon). Návrh na obsadenie člena komisií OZ musí obsahovať minimálne: a) meno a priezvisko uchádzača, prípadne titul, b) trvalý pobyt uchádzača, c) doklady o najvyššom vzdelaní a praxi v danej oblasti, d) súčasné zamestnanie (povolanie), e) písomný súhlas s obsadením miesta člena komisie.
(4) Zvolení za členov komisie sú tí, ktorí získali najväčší počet hlasov. Počet členov jednotlivých komisií OZ určuje OZ.
§ 4 Členstvo v komisiách
(1) Členstvo v komisiách OZ je nezlučiteľné s výkonom nasledovných činností a je vylúčené v nasledovných prípadoch: a) ak dochádza alebo evidentne by mohlo dochádzať ku kolízii záujmov obce a člena komisie, b) ak ide o osobu, ktorá spáchala úmyselný trestný čin, c) ak sa nahlásil na trvalý alebo prechodný pobyt v inej obci, pričom vzhľadom na vzdialenosť a jeho pracovné zaradenie nemožno predpokladať aktívnu činnosť v komisii,
(2) V prípade, ak sa člen komisie trikrát po sebe, bez udania vážneho dôvodu, nezúčastní zasadnutia komisie, podá predseda komisie obecnému zastupiteľstvu návrh na jeho odvolanie.
§ 5
(1) Spomedzi členov komisie volí obecné zastupiteľstvo predsedu komisie a zapisovateľku komisie.
(2) Predsedom komisie je vždy poslanec obecného zastupiteľstva.
(3) Obecné zastupiteľstvo môže v prípade neplnenia si úloh, alebo podľa §4 predsedu a zapisovateľku komisie odvolať.
§ 6 Komisie
(1) Obec Zvol. Slatina má vytvorené stále komisie.
(2) Stále komisie obecného zastupiteľstva plnia tieto trvalé úlohy: a) poradnú: – vypracovávajú stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva – spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti a pod. b) iniciatívnu: – vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do oblasti ich pôsobenia – spracovávajú návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod. c) kontrolnú: – kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, – kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, – upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu a pod .
3) Základné vymedzenie poslania stálych komisií schvaľuje a upravuje OZ.
(4) OZ môže úlohy jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva rozšíriť formou ukladajúceho uznesenia.
(5) Komisie obecného zastupiteľstva môžu byť aj dočasné, na splnenie konkrétnych a zásadných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru. Ich konkrétne zloženie a úlohy vymedzí obecné zastupiteľstvo na ten ktorý prípad (situáciu).
(6) Komisie obecného zastupiteľstva nie sú oprávnené realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo obecné zastupiteľstvo ( § 15 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
§ 7 Zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva
(1) Stále komisie OZ sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac. Dočasné komisie obecného zastupiteľstva sa schádzajú podľa potreby, a to tak, aby zabezpečili splnenie úlohy (úloh), za účelom ktorej ich obecné zastupiteľstvo zriadilo.
(2) Zasadnutie komisie zvoláva a rokovanie vedie predseda komisie, prípadne poverený zástupca. Komisia môže byť zvolaná – písomnou pozvánkou s uvedením programu, – telefonicky, resp. faxom, – osobne.
(3) Komisia obecného zastupiteľstva je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(4) Komisia rozhoduje vždy formou uznesenia. Uznesenie je platné, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasuje sa vždy verejne.
(5) Uznesenia jednotlivých komisií OZ majú pre orgány obce odporúčajúci charakter. Orgány obce nie sú pri rozhodovaní viazané uznesením komisie, pokiaľ niečo iné nevyplýva z organizačných predpisov obce.
(6) Zo zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica v troch rovnopisoch, ktoré podpisuje predseda komisie a zapisovateľka komisie. Zápisnice sa do 5 prac. dní od zasadnutia komisie evidujú v podacom denníku OÚ a ukladajú na príslušnom oddelení OÚ, po jednom rovnopise u starostu obce a prednostu obce.
§ 8 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Tento rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva sa nevzťahuje na činnosť a rokovanie komisií, ktoré obec vytvorila a zriadila v súlade s osobitnou právnou úpravou.
(2) Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine.
(3) Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Zvolenská Slatina bol schválený Obecným zastupiteľstvom v prijatím uznesenia č. ….dňa ………….
(4) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia .

PRÍLOHY :
Príloha č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri OZ : Základné vymedzenie poslania stálych komisií OZ vo Zvolenskej Slatine :

1.Finančná komisia
1.1.Finančné hospodárenie prejednáva všetky náležitosti týkajúce sa finančného hospodárenia obce a to najmä: -návrhy rozpočtu obce, jeho zmeny, záverečný účet obce -návrhy rozpočtov a vyhodnotenie hospodárenia organizácií zriadených obcou -posúdenie žiadostí o povolenie splátok kúpnej ceny -žiadosti o úľavy predpísaných daní a poplatkov v súlade s prijatými VZN -návrhy VZN, ktoré súvisia s finančnou, príp. majetkovou agendou obce -členovia komisie majú oprávnenie kontrolovať dodržiavanie VZN a ostatných záväzných noriem prijatých obcou -prejednávanie finančných výpomocí pre fyzické a právnické osoby v zmysle prijatého VZN
1.2.Nakladanie s majetkom obce. Prejednáva všetky náležitosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce a to najmä: -odpredaj nehnuteľnosti i hnuteľných vecí z majetku obce – nadobúdanie nehnuteľnosti do majetku obce -posudzovanie opodstatnenosti na vyraďovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku v rámci inventarizácie majetku – posudzovanie výšky a podmienok nájmov samostatne stojacich nehnuteľností v majetku obce a prenájmy pozemkov na nepodnikanie.

2. Komisia výstavby a územného plánovania
Členovia komisie sa : – podieľajú sa na koncepte návrhu Územného plánu obce Zvolenská Slatina. Prerokovávajú pripomienky a podnety k tomuto návrhu – podľa potreby iniciujú zmeny a dodatky schváleného Územného plánu obce – podieľajú sa na výbere a príprave lokalít na bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, lokalít na výstavbu rodinných domov, garáží a pod. – posudzujú investičnú činnosť na území obce (stavby realizované pod investorstvom obce, stavby rôznych podnikateľských subjektov, fyzických osôb s možnosťou podnikania ) a to z hľadiska schváleného územného plánu, ich vplyvu na životné prostredie- ochranu prírody a krajiny, ovzdušie, ochranu vôd, ako i urbanistického, architektonického a technického riešenia stavby – posudzujú umiestnenie reklamných, informačných a propagačných tabúl na území obce z hľadiska ich vhodnosti umiestnenia, výtvarného riešenia a potreby informovanosti občanov – podieľajú sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby obce, na úseku správy a údržby miestnych komunikácií, správy a údržby objektov v majetku obce- prejednávajú požiadavky na záber verejných priestranstiev s ich následným využívaním – posudzujú projekty údržby a obnovy drevín a stromov na území obce – prejednávajú požiadavky na nakladania s majetkom obce(predaj, nájom, užívanie pozemkov, stavieb a pod.) z hľadiska schváleného ÚPN – prerokovávajú návrhy VZN, programu odpadového hospodárstva, iniciujú ich zmeny a dodatky – zúčastňujú sa tvaromiestnych obhliadok, ktoré vyplývajú s riešenia daných úloh, podnetov z radov občanov a iných právnických subjektov a pod. – komisia dôsledne sleduje a vyhodnocuje investičné zámery obce v kalendárnom roku na základe prijatého investičného zámeru.

3. Komisia ochrany verejného poriadku
-na úseku verejného poriadku komisia vykonáva preventívnu a kontrolnú činnosť. Ďalej komisia najmä: – sleduje a vyhodnocuje plnenie realizačného plánu v oblasti ochrany životného prostredia – zabezpečuje prednášky a besedy pre žiakov ZŠ, ktoré sú zamerané na aktuálne problémy(boj proti alkoholizmu, toxikománii, dopravnú výchovu, kriminalitu mládeže a pod.) -v kontrolnej činnosti sa orientuje predovšetkým na kontrolu všeobecne záväzných nariadení obce a štatútu obce o zdravom životnom prostredí v obci -kontroluje čistotu obce, nepovolené skládky domového odpadu, ochranu zelene a pod. – vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku v reštauračných zariadeniach, hlavne sa vyjadruje k ich prevádzkovému času – úzko spolupracuje s obecnou políciou pri prejednávaní priestupkov a pri kontrolnej činnosti v rámci svojej pôsobnosti.

4.Komisia sociálna a správy obecného majetku (bytov)
- venuje pozornosť sociálnej starostlivosti o občanov obce/dôchodcov, invalidných občanov a detí …./, -úzko spolupracovať so samosprávou klubu dôchodcov – odporúča poskytnutie pomoci občanom v hmotnej núdzi formou jednorázových dávok v hmotnej núdzi/ dôchodcom, rodinám s deťmi, spoločensky neprispôsobivým občanom a občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc/ – pokračuje v navštevovaní sociálne odkázaných občanov a v rámci možností sa snaží im pomôcť z nepriaznivej situácie, do ktorej sa dostali nie vlastnou vinou.Vyjadruje sa k prideľovaniu bytov osobitného určenia , zaoberá sa návrhmi, realizáciou a fungovaním sociálnych zariadení v obci. Zaoberá sa užívaním obecných bytov a navrhuje reálne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov – kontroluje, či sa byty v obci prideľujú a vymieňajú v zmysle všeobecného záväzného nariadenia, dáva podnety, návrhy na riešenie otázok súvisiacich s využívaním obecných bytov a pod.

7.Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže
7.l. Kultúra
-sleduje napĺňanie a vyhodnocuje realizačný program v oblasti kultúry – organizačne napomáha pri organizovaní „celoobecných “spoločenských podujatí, každoročne spracováva Kalendár celoobecných kultúrnych podujatí a na základe analýz uskutočnených podujatí koriguje obsah Kalendára v prospech občanov, pričom dbá, aby podujatia vychádzali z miestnych tradícií – pripravuje projekty postupného oživovania spoločenského života v obci. Posudzuje oprávnenosť žiadostí o dotácie v zmysle platného VZN obce na kultúrne podujatia.
7.2 Šport
-kontroluje a vyhodnocuje plnenie realizačného programu obce v oblasti športu – organizačne napomáha pri organizovaní celoobecných športových podujatí, konaných pod patronátom obce , komisia hľadá možnosti a aktívne sa podieľa na získavaní finančných. prostriedky pre rozvoj športu v obci, vplýva na rozvoj športu na školách a prispôsobuje školské a obecné súťaže v športe tak, aby sa konali v súlade s okresnými a krajskými kolami a tak ladili s podujatiami uvedenými v Kalendári obecných podujatí – metodicky usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre športové kluby a občianske združenia na území obce, v súlade s prijatými zásadami.
7.3 Vzdelávanie
- napomáha pri posudzovaní a zostavovaní rozpočtu jednotlivých školských zariadení – napomáha pri prenose kompetencií (delegovaných) zo štátu na samosprávu v oblasti školstva – napomáha pri vytváraní a realizovaní racionalizačných opatrení v školských a mimoškolských zariadení na území obce
- metodicky usmerňuje a odporúča pridelenie financií z rozpočtu obce na podujatia organizované školou ( podujatia organizované pre žiakov školy a podujatia organizované školou pre širokú verejnosť napr. internet )
-pomáha riešiť rôzne problémy súvisiace škola – občania a pod.
7.4 Mládež
-venuje pozornosť zmysluplnému využívaniu voľného času mládeže v obci, zabezpečuje spoločné stretnutie zástupcov rôznych mládežníckych organizácii, skupín a spolkov pre riešenie rôznych otázok týkajúcich sa života mládeže v obci , koordinuje rôzne podujatia pre mládež v obci a pod.

Samospráva

Maľovaná mapa

maľované mapy

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 7. 7. 2022
zamračené 24 °C 11 °C
zamračené, mierny severozápadný vietor
vietorSZ, 5.1m/s
tlak1018hPa
vlhkosť42%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 82
TÝŽDEŇ: 2168
CELKOM: 1005304

Cena Rinalda Oláha

Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy Zvolenská Slatina

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sviatok

Meniny má Oliver, Donald, Kastor, Veleslav, Velislav, Valibals, Veleslava, Velislava

Zajtra má meniny Ivan, Ivo, Kilián, Perikles