Rokovací poriadok komisií

Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine na základe ust. § 15 ods. zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva