Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Zvolenská Slatina k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať. Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje. Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodné tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné riešenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

 1. Písomnou formou
 2. Osobne v podateľni obecného úradu Zvolenská Slatina v stránkové dni:
  • Pondelok od 7.30 do 11.30 h od 12.00 do 15.30 h
  • Utorok od 7.30 do 11.30 h od 12.00 do 15.30 h
  • Streda od 7.30 do 11.30 h od 12.30 do 16.30 h
  • Štvrtok  nestránkový deň
  • Piatok od 7.30 do 11.30 h od 12.30 do 15.00 h
 3. Telefonicky – s predvoľbou 045/ 53 94 212

So žiadosťou musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 1. Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine, prípadne na internetovej stránke obce : www.zvolenskaslatina.sk

2. Žiadosti vybavuje príslušný zamestnanec a to do 8 pracovných dní odo dňa.podania žiadosti.

3. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom.

4. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov. Výšku úhrady stanovuje Smernica o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce Zvolenská Slatina zo dňa 01.02.2001

Ako podať opravný prostriedok?

Proti rozhodnutiu Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

S M E R N I C A č. 3/2022 o poskytovaní informácií (384.58 kB)