Životné prostredie

Výrub stromov

  • Kontaktná osoba - Ing. Juraj Koreň
  • Odbor stavebnej správy, č. dverí 347
  • MsÚ Zvolen
  • Telefón 045/5303268

od 01.01.2014 nadobudla účinnosť  novela zákona o ochrane prírody a krajiny , kde sa podstatne menia podmienky, za ktorých nie je potrebný súhlas na výrub drevín a to nasledovne:

§ 47 ods. 4 sa mení nasledovne:

(4) súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a) za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2.

b) v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m 2

c) na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku

e) ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov

f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny, v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza

g) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2

h) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín

i) ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa §6 ods. 2

Zmena je hlavne v tom, že v záhradách /na LV musí byť druh pozemku záhrada/ nie je potrebný súhlas na žiadny strom /ani ovocný ani ihličnatý/. Na inom druhu pozemku ako záhrada /resp. ovocný sad/ je potrebný súhlas na výrub aj ovocných drevín /obvod závisí od toho, či rastú v zastavanom území obce alebo nie/.

Upozorňujem ešte na to, že kompetencie vydávania súhlasov na výrub zostali na obciach, ale oznámenia podľa osobitných predpisov bude už riešiť Okresný úrad, odbor životného prostredia. Takže ak bude takéto oznámenie doručené obci, je potrebné odstúpiť ho na Okresný úrad Zvolen.

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín:

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,00 € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 66,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).

5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.

6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7. Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.

9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

  • Obecný Zvolenská Slatina
  • SNP 370/19
  • 962 01  Zvolenská Slatina
  • Telefón: 045/53 94 212

e-mail: prednosta@zvolenskaslatina.sk, starosta@zvolenskaslatina.sk, sekretariat@zvolenskaslatina.sk

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny