Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. 

Požiarna ochrana