Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obecný úrad)

Zuzana Hrašková

Sekretariát, personálne a mzdové oddelenie, osvedčovacia agenda, poplatok za odvádzanie odpadových vôd, fakturácia - Obecný úrad

Mgr. Mária Huliaková

Zástupca starostu obce - Obecný úrad