Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Z V O L E N S K Á S L A T I N A č. 7 /2015 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016 Stiahnuté: 193x | 22.12.2015

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  ČÍSLO  10/2015 O  NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM, OBJEMNÝM ODPADOM A O PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO DVORA Stiahnuté: 243x | 22.12.2015

Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2010 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina Stiahnuté: 137x | 09.11.2011

Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 148x | 01.01.2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 179x | 07.10.2015

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Zvolenská Slatina Stiahnuté: 156x | 01.01.2007

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 139x | 07.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 145x | 24.09.2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 obce Zvolenská Slatina o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 124x | 17.12.2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 131x | 01.01.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 130x | 17.12.2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina Stiahnuté: 141x | 22.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 obce Zvolenská Slatina o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 195x | 09.12.2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 14/2006 o zimnej údržbe miestnych komunikácií na území obce Stiahnuté: 158x | 01.01.2006

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2010 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Zvolenská Slatina na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Stiahnuté: 122x | 05.02.2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 1/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky  služieb Stiahnuté: 134x | 07.03.2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 1/2015 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 149x | 27.05.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 10/2012  o miestnej dani za psa Stiahnuté: 150x | 18.12.2012

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 12/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Zvolenská Slatina a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 134x | 03.04.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 13/2012 o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 149x | 18.12.2012

Stránka