Zvolenská Slatina - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie - "Zvolenská Slatina - Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov"

O Z N A M

 

Oznamujeme občanom, že dňa 09.04.2021 bolo  obci Zvolenská Slatina doručené oznámenie o zverejnení zámeru „Zvolenská Slatina – Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov“. Navrhovateľom je STAVSTROJ združenie, s.r.o., Zvolenská Slatina 1362, 962 01  Zvolenská slatina, IČO: 47 428 571. Oznámenie  je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvolenska-slatina-mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov

Verejnosť môže nahliadnuť, podávať pripomienky a doručiť svoje písomné stanoviská k zverejnenému Oznámeniu počas celej doby zverejnenia (21 dní) na úradnej tabuli obce od 12. 04. 2021 do 03. 05. 2021. Dokument je prístupný k nahliadnutiu v podateľni Obecného úradu. Pripomienky a písomné stanoviská môže verejnosť zasielať na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

                Námestie Ľ. Štúra 1

                812 35  Bratislava

 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

 

Vo Zvolenskej Slatine dňa 12. 04. 2021

                                                                                                                                                            Ing. Mária Klimentová

                                              starostka obce

Dátum zvesenia: 3. 5. 2021 Zodpovedá: Správce Webu