Menu
Obec Zvolenská Slatina
ObecZvolenská Slatina

VZN

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Zvolenská Slatina

VZN_1_2023-o_prideľovaní_nájomných_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,98 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zv_Slatina-VZN_18_2022-o_miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,05 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zv_Slatina-VZN_17_2022-o_miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,08 kB

OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2022 o dani z nehnuteľností

Zv_Slatina-VZN_16_2022-o_dani_z_nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,56 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2022, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_15_2022_o_výške_príspevku_na_čiastočnú_úhradu_nákladov_v_školách_a_ŠZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,35 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2022, ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_14_2022,ktorým_sa_zrušujú_niektoré_VZN_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,8 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2022 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_12_2022-o_určení_školského_obvodu_ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,82 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2022 o určení spádovej materskej školy

Zv_Slatina-VZN_11_2022-o_určení_spádovej_materskej_školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,26 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

Zv_Slatina-VZN_10_2022-o_poplatkoch_za_znečisťovanie_ovzdušia_malými_zdrojmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,22 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Zv_Slatina-VZN_9_2022-o_zavedení_a_poskytovaní_elektronických_služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,18 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

Zv_Slatina-VZN_8_2022_o_povinnosti_vypracovať_povodňový_plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,26 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o poskytovaní finančných príspevkov na sociálnoprávnu ochranu detí

Zv_Slatina-VZN_7_2022-o_príspevku_na_sociálnoprávnu_ochranu_detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,03 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o chove, vodení a držaní psov na území obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_6_2022-o_chove_vodení_a_držaní_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 655,22 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_5_2022-o_verejnom_poriadku_a_pravidlách_na_udržiavanie_čistoty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,26 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022, ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_4_2022,ktorým_sa_zrušujú_niektoré_VZN_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,08 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Zvolenská Slatina

Zv_Slatina-VZN_1_2022-o_prideľovaní_nájomných_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,93 kB

VZN 4_2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Zvolenská Slatina

VZN 4_2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,92 kB

VZN 2_2021 o podmienkach držania psov

VZN 2_2021 o podmienkach držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 922,28 kB

Všobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Všobecne záväzné nariadenie č. 4:2020 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 736,81 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3:2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,2 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2:2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,2 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o verejnom poriadku

vzn 1_2020 o verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,3 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 8_2019 miestne dane za KO zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,97 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dani z nehnuteľností

vzn 7_2019_dzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,69 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6:2019 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,38 kB

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4:2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,37 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Zvolenská Slatina

vzn 3_2019 o organizovani miestn.referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o verejnom poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2:2019 o verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,6 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

vzn 1_2019 o pravidlach casu predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,59 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4:2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,84 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3:2018 o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,17 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2:2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,46 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1:2018 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,52 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o prenájme nehnuteľného majetku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6:2017 o prenájme nehnuteľného majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,34 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5:2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,62 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4:2017 o miestnej dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,86 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3:2017 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,6 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 obce Zvolenská Slatina o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1:2017 obce Zvolenská Slatina o určení výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,39 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 6 /2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 6 :2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200 kB

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvolenská Slatina č. 5/2016 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zvolenská Slatina č. 5:2016 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,03 kB

Príloha k VZN č. 3/2016

Príloha č. 2 byty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,2 kB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZVOLENSKÁ SLATINA č. 2/2016 o určení názvu ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Zvolenská Slatina, v katastrálnom území Slatinka a Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 1 :2016 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,81 kB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 1 /2016 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zvolenská Slatina

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zvolenská Slatina č. 1 :2016 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zvolenská Slatina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,81 kB

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 9/2015

9-voľby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,42 kB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zvolenská Slatina

vzn-dotacie-na-zverejnenie-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 789,94 kB

VZN Obce Zvolenská Slatina č. 2/2015 T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina

vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,42 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 obce Zvolenská Slatina o nakladaní s komunálnymi odpadmi

1-2013-vzno-odpadoch-paušálny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,37 kB

Všeobecne záväzného nariadenia obce Zvolenská Slatina č. 4/2014 o verejnom poriadku

vzn-o-verejnom-poriadku-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,28 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 13/2012 o miestnej dani za predajné automaty

13-predajné-automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,86 kB

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2007 ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Zvolenská Slatina

5-2007_odvadzanie_odpadovych_vod_verejnou_kanalizaciou1.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 39,52 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 14/2006 o zimnej údržbe miestnych komunikácií na území obce

14-2006_zimna_udrzba1.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,27 kB

Samospráva

Maľovaná mapa

maľované mapy

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 29. 9. 2023
jasná obloha 24 °C 13 °C
jasná obloha, slabý južný vietor
vietorJ, 2.06m/s
tlak1023hPa
vlhkosť38%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:120
TÝŽDEŇ:1232
CELKOM:1203007

Cena Rinalda Oláha

Projekt

Prístavba a prestavba materskej školy Zvolenská Slatina

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Sviatok

Meniny má Michal, Michaela, Michael, Michala

Zajtra má meniny Jarolím, Hieronym, Jeremiáš, Jarolíma, Ráchel, Ráchela, Una