Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2019 17.12.2019
„Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“ 10.12.2019 21.12.2019
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2019 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom s objemným odpadom 29.11.2019 16.12.2019
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2019 o dani z nehnuteľností 29.11.2019 16.12.2019
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 29.11.2019 16.12.2019
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia zriadeného na území obce Zvolenská Slatina 29.11.2019 16.12.2019
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 29.11.2019 16.12.2019
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 29.11.2019 16.12.2019
Zverejnenie zámeru uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa - NetSpace s.r.o. 29.11.2019 15.12.2019
Správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – Zvolenská Slatina“ 26.11.2019 26.12.2019
E-mailová adresa pre Žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre voliča s trvalým pobytom na území obce 04.11.2019 29.02.2020

Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh - finančný rozpočet na rok 2020 29.11.2019 16.12.2019
Návrh - programový rozpočet na rok 2020 29.11.2019 16.12.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK