Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Informácie o začatých správnych konaniach

 

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia: 22.08.2017

Začaté správne konanie:

- žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les

žiadateľ: Anna Jamrichová a Ludevít Jamrich

zastúpený:

druh dreviny: smrek, borovica

počet: 5

Katastrálne územie: Zvolenská Slatina

Parc. číslo: 633/1

druh pozemku: záhrada

vlastník pozemku: Anna Jamrichová a Ludevít Jamrich, Mária Smutná

odôvodnenie: na základe sťažnosti suseda p. Mateja Fekiača

Oznámenie v zmysle zákona č. 543/2012 Z.z. o ochrane prírody

 

Dátum zverejnenia: 23.08.2017

Začaté správne konanie:

- žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les

žiadateľ: Ján Šouc

zastúpený:

druh dreviny: smrek pichľavý

počet: 1

Katastrálne územie: Zvolenská Slatina

Parc. číslo: 555/1

druh pozemku: dvor

vlastník pozemku: Ján Šouc a Mária Šoucová

odôvodnenie: strom prerastá koreňmi do základov oplotenia, koruna svojou výškou zasahuje elektrický prívod, ohrozuje okoloidúcich v prípade silnej víchrice

Oznámenie v zmysle zákona č. 543/2012 Z.z. o ochrane prírody

 

Dátum zverejnenia: 18.09.2017

Začaté správne konanie:

- žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les

žiadateľ: Mesto Sliač

zastúpený:

druh dreviny: trnka, vtáčí zob, vŕba, trnka, šípka, bršlen, baza

počet:

Katastrálne územie: Sampor

Parc. číslo: 722

druh pozemku:

vlastník pozemku: Mesto Sliač

odôvodnenie: líniová stavba NN prípojky k vodojemu Sampor

Oznámenie v zmysle zákona č. 543/2012 Z.z. o ochrane prírody

 

Dátum zverejnenia: 26.09.2017

Začaté správne konanie:

- žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les

žiadateľ: Mesto Sliač

zastúpený:

druh dreviny: Borovica

počet: 3

Katastrálne územie: Sampor

Parc. číslo: 136/1

druh pozemku: ostatná plocha

vlastník pozemku: Mesto Sliačodôvodnenie: tienenie porastu , ktoré boli vysadené na optické oddelenie /cintorínaOznámenie v zmysle zákona č. 543/2012 Z.z. o ochrane prírody

/

Dtum zverejnenia: 28.09.2017

/Začaté správne konanie:

- žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo les

žadateľ:EnergoAgro s.r.o., Bottova 1522, 962 12  Detva

/zastúpený:

druh dreviny: krov a dreviny (trnky, ruže šípové, jelše, vrby

počet:

Katastráne územie: Zvolenská Slatina

Parc. číslo: 1127,1130,1140/1,1140/2,1140/3,1140/4,1140/5,1141,1142,1118,1120,1123,1124/1,1124/2,1126,1588,1589/1,1590/1,1590/2,1590/3,1590/4,1590/5,1590/6,1590/7,1590/8,1590/10,1111,1112,1114/1,1114/2,1114/3,1115/1,1115/2,1116,1117/1,1117/2,1118,183/1,1583/2,1583/3,1583/4,1583/5,1583/6,1583/7,1583/8,1585,1586,1587,1145/1,1146/2,1144/1,1105/1,1105/2,1105/3,1105/4,1110,1109,1131/1,1131/2,1131/3,1131/4,1131/5,1131/6,1132/1,1132/2,1132/3,1132/4,1133,1134/1,1134/2,1135,1136/1,1136/2,1137,1138/1,1138/2,1139,1103/1,1103/2,853,1052/6,1052/7,1052/8,1098/1,1098/2,1098/3,1098/4,1099/1,1099/3,1099/4,1099/5,1099/6,1099/7,1100/,1100/2,1100/3,1100/4,1100/5,1100/6,1100/7,1100/8,100/9,1101/1,1101/2,1101/3,1101/4,1101/50,1101/6,1101/7,1101/8,1102/1,1102/2,1102/3,1102/4,1102/5,1102/6,1102/7,1102/8,1102/9,1102/10,1102/11,1102/12,1102/13,1146,1097/1,1096/2,1096/3,1096/1,1095/2,1095/1,1094,1097/5,1093/,1075,1078,1079,1080/2,1080/1,1093/1,1082/1,1081/1,1081/2,1091/1,1091/2,1092/2,1092/1,1087/5,1087/4,1087/3,1087/2,1087/1,1058,1057,1056/3,1056/2,1056/1,1055/3,1055/2,1055/1,1064,1065,1066,1074,1073,1071,1070,1069/2,1069/1,1068,1067/1,1067/2,1067/3,1067/4,1067/5,1067/6,1067/7,1067/8,1067/9,1067/10

druh pozemku:

vlastník pozemku:

odôvodnenie: Na obhospodarovanie uvedných pozemkov má spoločnosť uzatvorenú zmluvu s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá nás zaväzuje, aby sme zabepečili čo najefektívnejšie využtie celých plôch poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do produkčnej blokov- aby nedochádzalo k úbytku výmer poľnohospodárskej pôdy. na plochách sa nachádzajú hlavne krovité porasty trnky a ruže šípové ako aj stromy vŕby a jelše, ktoré značne obmedzujú intenzívne obhospodarovanie pôdy výkonnou poľnohospodárskou technikou. Na pozemky máme uzavreté s vlastníkmi nájomné zmluvy, ktoré obsahujú ustanovenie o splnomocnení konať pred orgánmi štátnej a verejnej správy v konaniach podľa Z. 543/2002 v platnom znení. Spomínané reprodukčné bloky sú vyznačené v mapke LPIS - od pôdohospodárskej platobnej agentúry SR. Pozemky zahrnuté do produkčných bokoch sú viditeľné na mapkách, ktoré sú vytlačené z nášho programu Skeagis - do ktorého máme údaje písomné ako aj graficky kúpené z Katastrálneho úradu.

Ozámenie v zmysle zákona č. 543/2012 Z.z. o ochrane prírody